วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ธรรมดา...ธรรมชาติ

การมองทุกอย่าง 
ให้เป็น ... ธรรมดา
แล้วจะเข้าใจในทุกสิ่งที่เกิดมา

ว่า....ย่อมเป็นไปตาม... ธรรมชาติ