วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

เตรียมพร้อม

 
เตรียมตัว เตรียมใจ
เตรียมสติ
เตรียมตัวรับมือ 
กับสิ่งที่จะเข้ามาในชีวิตเสมอ
แม้นในยามที่ปลอดภัยที่สุด
รู้เท่าทัน
ปรับ..ให้ทันการเปลี่ยนแปลง